JOERG BOETHLING | photography & pictures

Image 1/1
CHINA Beijing, Tiananmen square, Mausoleum of Mao Zedong ( Mao Tse-Tung ) / CHINA Peking Beijing Platz des himmlischen Frieden Tiananmen Platz , Mausoleum des KP Fuehrer Mao Zedong ( Mao Tse-Tung )
JBO_CHN10_10344.jpg